Chronicle against Futurism, by Alfredo Freitas Branco